Regulamin sklepu internetowego

Sklep online/internetowy znajdujący się pod adresem https://spacegraf.pl jest prowadzony przez firmę Spacegraf Monika Bartosz S.C. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Krakowa nr 5306/2003 oraz Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice nr 2892.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca / Gwarant – Spacegraf Monika Bartosz S.C. ul. Warszawska 339, 05-082, Zielonki-Wieś, NIP:5632229923, REGON:368090950.

Sklep internetowy – znajduje się pod adresem www.spacegraf.pl i za pomocą tej witryny odbywa się dokonywanie sprzedaży towarów. W transakcjach nie ma obecności żadnej ze stron, a w celu dokonania sprzedaży wykorzystywany jest internet.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.spacegraf.pl

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Towary  nowe produkowane na zamówienie. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spacegraf Monika Bartosz S.C.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment w którym potwierdzamy dostępność danego przedmiotu w mailu zwrotnym, po dokonaniu wyboru oferty przez klienta.

Koszyk – rodzaj formularza, za którego pomocą Klient składa Zamówienie.

Rejestracja – przesłanie danych osobowych w celu założenia Konta. Jednoczesna akceptacja możliwości przetwarzania danych w celach realizacji zamówienia firmą współpracującym z Spacegraf Monika Bartosz S.C. oraz w celach marketingowych.

Konto – profil utworzony po dokonaniu czynności Rejestracji. Konto może być prywatne lub firmowe. Konto umożliwia dokonywanie zakupu Towarów. Nazwa Konta jest niezmienna i nieusuwalna.

Cena – koszt zakupu Towaru. Cena nie zawiera kosztu dostarczenia towaru. Cena to zakup Towarów.Wyrażana jest w wersji brutto z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT.

Koszt dostawy – cały koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, zmienna określana przez stronę https://spacegraf.pl w sekcji Koszyk.

Gwarancja – czynności oraz czas, w którym Klient otrzymuje wsparcie techniczne ze strony Sprzedawcy/Gwaranta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://spacegraf.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.spacegraf.pl, prowadzony jest przez Spacegraf Monika Bartosz S.C. z siedzibą w ul. Warszawska 339, 05-082, Zielonki-Wieś, NIP:5632229923, REGON:368090950. Właścicielowi przysługuje również prawo majątkowe łącznie z prawami autorskimi. Zdjęcia Towarów, opisy, znaki i inne elementy witryny są własnością www.spacegraf.pl i mają charakter reklamowy. Wykorzystywanie ich bez zgodny właściciela jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.

2.4 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b) Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą Javy

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.

d) aktywne konto e-mail inaczej adres e-mail np. xxx@xxx.pl

2.5 Przed dokonaniem czynności Rejestracji oraz Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.6. Nowe produkty sprzedawane za pośrednictwem www.spacegraf.pl objęte są gwarancją producentów.

2.7. Towary w formie wydruków na szkle. Sprzedawca zapewnia ich wykonanie w najwyższej jakości, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancję przez okres 12 miesięcy od daty widniejącej na dokumencie sprzedaży, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej.

a) Okres gwarancji może zostać wydłużony za odpowiednią opłatą. Wartość ta jest zmienna i wyliczana automatycznie przez system na stronie www.spacegraf.pl . Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że nie wszystkie produkty mogą mieć wydłużoną gwarancję.

2.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ………………………………………………………………………………………..

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.spacegraf.pl/regulamin

oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja w Sklepie

3.1 Rejestracja w Sklepie w celu założenia Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W odpowiednich pola podaje się swoje imię i nazwisko, adres e-mil, ustanawia swoje hasło dostępu, określa się charakter konta (firmowy/prywatny) oraz akceptuje Regulamin. Rejestracja jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie oferty handlowej od Spacegraf Monika Bartosz S.C. i podmiotów z firmą związanych na adres e-mail na podstawie ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204).

3.2 Konto wykonane w procesie Rejestracji jest własnością Klienta. Nie powinno się udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku firm Konto może być udostępniane w zakresie regulacji wewnątrz firmowych.

3.3 Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcji jest nieodpłatne.

3.4 Po dokonaniu czynności Rejestracji w Sklepie logowanie się do swojego Konta odbywa się za pomocą : Login klienta / E-mail, oraz hasła ustanowionego w procesie Rejestracji.

3.5 Sklep przewiduje możliwość usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail sklep@spacegraf.pl w treści podając wszystkie dane Konta.

IV. Realizowanie Zamówienia

4.1 Zamówienie Towaru ze Sklepu można dokonać za pomocą dwóch dróg kontaktu z nami.
– Za pomocą Sklepu,za pośrednictwem Konta.
– Drogą mailową pisząc do wybranego punktu: sklep@spacegraf.pl

4.2 Złożenie zamówienia za pośrednictwem Konta wiąże się z wykorzystaniem funkcji Koszyk. Klient Zmawia wskazany przez siebie Towar ze strony www.spacegraf.pl , a następnie klika przycisk „dodaj do koszyka. Strona automatycznie przekierowuje Klienta do kolejnych etapów, w których Klient określa w szczególności zawartość Koszyka, specyfikację Towaru, akceptuje cenę Towaru, wybiera formę dostawy, akceptuje Cenę Kosztu Dostawy, wskazuje Adres dostarczenia, wybiera formę Płatności i potwierdza realizację zamówienia zarówno za pośrednictwem witryny, jak i linkiem wysłanym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail.

4.3 Zamówienie wykonane przez Klienta przy użyciu Konta lub za pomocą drogą e-mail jest wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy i zapłaty za towar. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest potwierdzenie przez obsługę Sklepu wykonanie zamówienia.

4.4 W ramach złożenia Zamówienia drogą e-mail lub za pomocą Konta w odpowiednich etapach można skorygować konfiguracje Towaru oraz poprawić dane osobowe lub anulować zamówienie. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient może mieć utrudnioną możliwość zmiany Zamówienia. Obsługa Sklepu oraz Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby, umożliwić Klientowi rządne przez niego zmiany do momentu wysyłania towaru. Zmienione zamówienie podlega tym samym punktom czyli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

4.5 Warunki Zamówień z inną specyfikacją ustalane są z Klientem indywidualnie za pomocą wymienionych w punkcie 4.1 adresów e-mail.

4.6 Towar jest wysyłany i dostarczany za pośrednictwem firmy zewnętrznej kuriera ………………………………………………………………………………………….. Koszt dostawy pokrywa Klient. Sprzedawca i obsługa Sklepu nie odpowiada za czas realizacji Zamówienia przez kuriera. Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.

4.7 Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokładane do każdej przesyłki. Stanowi jednocześnie Gwarancje na Towar.

4.8 Zakupy w Sklepie można opłacić w poniżej opisanych sposobach (do wyboru):

a) Przelewem na rachunek bankowy, na podstawie FV proforma/ zamówienie Klienta lub na podstawie numeru Zamówienia, na poniższe dane:

 Spacegraf Monika Bartosz S.C.

 ul. Warszawska 339, 05-082, Zielonki-Wieś.

nr rachunku: …………………………………………………………………………………………

 

b) za pobranie, kwota uiszczana jest dostawcy Towary, rodzaj płatności to płatne przy odbiorze Towaru.

c) Za pośrednictwem tzw szybkich i tradycyjnych przelewów: …………………………………………………………………………

d) Kartą płatniczą lub kredytową. Przez stronę lub na miejscu w wybranej placówce Sklepu. ………………………..

 

 

4.9. Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Konsumenta wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:

– Imię i nazwisko

– Adres

– Adres e-mil

– Numer telefonu

4.9.2 Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Klienta nie będącego Konsumentem wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:

– nazwa firmy oraz numer NIP

– Imię i nazwisko osoby składające Zamówienie

– Adres firmy

– Adres e-mailową

– Numer telefonu.

4.9.3 Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie jest odzwierciedleniem aktualnych stanów magazynowych. Informacje o asortymencie na stronie www.spacegraf.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

4.9.4 Do wysłanego sprzętu/odbieranego w punkcie Towaru może zostać wydany zasilacz/bateria zamiennik o parametrach zbliżonych do oryginalnego.

4.9.5 Towar zostanie wysłany w jak najkrótszym czasie, w miarę możliwości. Z reguły przyjmuje się 2-3 dni robocze.

V Odstąpienie od umowy

5.1 Klient, który wedle ustawy o Prawach Konsumenta jest Konsumentem dokonując zakupu w Sklepie może odstąpić od umowy sprzedaży towary bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie towaru z wyjątkiem:

– sprzęty, który był dostarczony osobno, partiami lub w częściach. W tym momencie termin liczony jest od przyjęcia ostatnie partii/części.

– dostarczane regularnie przez czas określony na podstawie umowy wówczas termin odstąpienia liczy się od wejścia w posiadanie pierwszej rzeczy/części/partii.

5.2. Konsument musi zwrócić sprzęt do Sprzedawcy we własnym zakresie, na własny koszt, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W innym wypadku zwrot będzie anulowany.

5.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Zmiany te mogą wynikać z korzystania ze sprzętu wykraczające poza konieczny proces do stwierdzenia działania i poprawności konfiguracyjnej Towaru.

5.4 Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta oraz dostarczeniu Towaru do Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu płatności na konto podane w Oświadczeniu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

5.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ………………………………………………………………………………………..niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 
VI Reklamacje

6.1 Warunkiem skorzystania z reklamacji jest przesłanie Towaru na adres Sklepu na koszt Klienta.

6.2 Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności osoby dostarczającej sprzęt stan Towaru, w szczególności ilość, kompletność, zgodność z umową kupna sprzedaży zamawianego Towaru. W przypadku stwierdzenia wad technicznych albo uszkodzeń powstałych dostawy Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody wraz z informacją o jego zakresie. Protokół musi być podpisany przez Klienta oraz podmiot, który dostarczył Towar. Sporządzenie protokołu jest konieczne do dochodzenia roszczeń Klienta. Klient po zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.

6.3 Zdjęcia na stronie www.spacegraf.pl nie mogą stanowić podstaw do reklamowania towaru.

VII. Gwarancja

7.1 Czas naprawy usterki przez Gwarant wynosi do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu.

7.2 Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.

 

VIII Dane Osobowe

8.1 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do świadczenia usług dla Klienta.

8.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w różnych formach w tym drogą elektroniczną. Sprzedawca może udostępniać dane podmiot trzecim w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca ma prawo wysyłać Klientom informacje handlowe drogą elektroniczną.

8.3 Klient posiada dostęp do swoich danych osobowych. Ma prawo do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta lub poprzez kontakt drogą e-mailową.

8.4 Na życzenie organów sprawiedliwości lub podmiotów uprawnionym do danych osobowych Klientów mogą być udostępnione przez Sprzedawcę.

IX Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin.

9.5 Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora Sklepu.