Właścicielem serwisu www.spacegraf.pl jest firma SPACEGRAF S.C.

Adres Właściciela:

SPACEGRAF S.C. Monika Bartosz, Marcin Sygnowski S.C.
ul. Warszawska 339, 05-082 Zielonki/k Starych Babic
tel. kom. (+48) 662 880 780
tel. kom. (+48) 502 321 882
NIP: 1182152413
Regon: 368095544

Prowadzimy działalność na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza powiatu Warszawa-Zachód. Użytkowanie serwisu pod adresem www.spacegraf.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulamin oraz polityki prywatności.

1. Warunki ogólne

Składanie zamówień

 1. Zamówienia w SPACEGRAF s.c. mogą składać klienci którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 2. SPACEGRAF s.c. przyjmuje zamówienia do realizacji w następujący sposób:
  1. a) Zamawiający wysyła pliki wraz z dokładnym opisem zamówienia i danymi Zamawiającego na adres e-mail: druk@spacegraf.pl
  2. b) dostarczone na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, karta pamięci itp.) do siedziby naszej firmy kurierem, pocztą lub osobiście
 1. Zamówienie musi być sprecyzowane co do treści i opisu szaty graficznej zlecenia. Załączniki nie stanowią integralnej części z zamówieniem. Podstawą do wykonania wizualizacji do zlecenia jest opisowa część zamówienia.
 1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 2. SPACEGRAF s.c. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

 1. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
 2. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez SPACEGRAF s.c. , które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem.
 3. W momencie kiedy Zamawiający chce anulować zamówienie musi jak najszybciej skontaktować się z Wykonawcą pod nr tel kom.662 880 780. Po bezpośrednim kontakcie z firmą SPACEGRAF s.c. należy wysłać e-mail z potwierdzeniem anulowania zamówienia. Anulowanie pliku obowiązuje ,gdy pliki nie znalazły się jeszcze w druku.

2. Ceny

 1. Ceny opublikowane w serwisie są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Jeśli zostało zlecone opracowanie graficzne przesłanych do nas materiałów, to cena (ustalana indywidualnie) tego opracowania zostanie doliczona do wartości zamówienia
 3. Koszty przesyłki zależne są od wielkości zamówienia
 4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane ceny są wolne od błędów, w razie wątpliwości prosimy o kontakt.

3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienie złożone w SPACEGRAF s.c. składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty SPACEGRAF s.c.
 2. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie internetowej www.spacegraf.pl, w panelu Strefa Klienta.
 3. Akceptując projekt graficzny do zlecenia klient wyraża zgodę na jego realizację zgodnie z przesłaną wizualizacją.
 4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a SPACEGRAF s.c. informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
 5. SPACEGRAF s.c. pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany w „Jak przygotować” formacie.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia

4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Termin realizacji zamówień jest uzależniony od rodzaju zlecenia i jest ustalany indywidualnie z klientem.
 2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony SPACEGRAF s.c. w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 4. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki – przesyłki doręczane są maksymalnie do dwóch dni roboczych w pozostałych miejscowości na terenie kraju.
 5. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) SPACEGRAF s.c. może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

5. Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta.
 2. SPACEGRAF s.c. nie sprawdza ani nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało zlecone opracowanie graficzne
 3. SPACEGRAF s.c. gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych w serwisie
 4. SPACEGRAF s.c. nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wyceniane są za ilość i format.

6.Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

 1. Plik dostarczony do SPACEGRAF s.c. drogą internetową firma zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy bądź wykona archiwizację pliku na prośbę Klienta.
 2. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do SPACEGRAF s.c. jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
 3. Firma SPACEGRAF s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przyjęty materiał powierzony, jak i za wykonywanie obróbki na tym materiale. Obróbka materiału powierzonego odbywa się wyłącznie na ryzyko zamawiającego.

7. Płatności

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w SPACEGRAF s.c. jest płatność gotówką w biurze lub płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 2. Istnieje możliwość dokonania płatności przelewem po złożeniu zamówienia.
 3. W momencie składania zamówienia zamawiający zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. SPACEGRAF s.c. wypisuję fakturę VAT tylko i wyłącznie na podstawie zamówienia nadesłanego przez klienta.
 4. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec SPACEGRAF s.c. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez SPACEGRAF s.c. wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze towaru. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii SPACEGRAF s.c. i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie SPACEGRAF s.c. przez Bank.
 5. W szczególnych przypadkach SPACEGRAF s.c. może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.
 6. Koszty przesyłki pokrywa zamawiający (chyba że ustalono inaczej)

8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie SPACEGRAF s.c. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa SPACEGRAF s.c.
 3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez SPACEGRAF s.c. reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik SPACEGRAF s.c. poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

9. Postępowanie z nieodebranym towarem

Od momentu poinformowania Klienta o fakcie, że zamówienie jest gotowe do odbioru, towar będzie oczekiwać na odbiór w biurze przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu odbiór towaru będzie możliwy po umówieniu telefonicznym, bądź mailowym.

Towar nieodebrany w ciągu miesiąca od daty poinformowania o gotowym zamówieniu, zostanie zniszczony, a następnie zutylizowany bez możliwości zwrotu kosztów.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

SPACEGRAF s.c. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez SPACEGRAF s.c.
b) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne
c) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
d) opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od wykonawcy np. przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii maszyny drukującej itp.
e) opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych
f) opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta

11. Odmowa reklamacji

SPACEGRAF s.c. zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji danej usługi w szczególności jeśli:
a) reklamacja dotyczy produktu lub jego części składowej, która została wadliwie wykonana lub niekompletnie dostarczona do SPACEGRAF s.c. przez osoby trzecie związane z realizacją zlecenia, a nie będące bezpośrednim podwykonawcą związanym z SPACEGRAF s.c. na których jakość wykonania SPACEGRAF s.c. nie miała bezpośredniego wpływu
b) reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych produktu w czasie jego transportu, który miał miejsce poza SPACEGRAF s.c. przez osoby trzecie, włączając firmy transportowe, których polisy ubezpieczenia materiałów w czasie transportu są określone indywidualnymi postanowieniami i regulaminami określającymi zasady transportu otrzymanych materiałów
c) uszkodzenia produktu nie są następstwem wady tkwiącej w produkcie lub w wykonaniu usługi
d) wydruk prac na materiale powierzonym, którego charakterystyka nie została przedstawiona wykonawcy, a uniemożliwiała prawidłowe wykonanie produktu, albo którego specyfikacja nie pozwala na prawidłowe wykonanie produktu – mimo pisemnego polecenia wykonania zlecenia przez Klienta
e) produktu zadrukowanego i poddawanego dalszej obróbce mechanicznej (wiercenie, wysoka temperatura, złe kleje użyte przy montażu szkła lub płyt meblowych itd.)